logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
אדר תש"פ מרץ 2020  הוראה בימי קורונה                   
הגמנסיה העברית בירושלים
"רק מי שיכול לראות את הבלתי נראה, מסוגל לעשות את הבלתי אפשרי "
- פרנק ל. גיינס
עלון המידע הנוכחי של הגימנסיה בא לספק מידע רלוונטי לכל הנוגע ללמידה מהבית בשעת חירום. 
מערכת שעות מופיעה לפניכם.
הסבר על הכניסה למרחבי הלמידה הוירטואלי- בלחיצה על דף ההדרכה לתלמיד- תוכלו לראות הכל.
המלצות להורים-לגבי שמירת שיגרה וסיוע רגשי- בדף ההדרכה המצורף מטה.
                                                                                                                                                               לילך אטיה - רכזת תחום התקשובמשולחן המנהל

"...בית הספר נערך לתת מענה בשלושה היבטים:
א. למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים.
ב. שמירה על קשר רציף עם התלמידים וההורים.
ג. שמירה על החוסן והמורל של התלמידים.
 
הלימודים יתקיימו החל ממחר, יום ב' 16.3 למשך שבועיים (עד ליום ב' 30.3 כולל).
שני אמצעים עיקריים ישמשו אותנו ללמידה – ווטסאפ ותוכנת "זום".  תוכנת "זום" מאפשרת שיעור מקוון שבו כל המשתתפים יכולים לראות ולשמוע אחד את השני.
(הדרכה לתלמידים מצורפת לעיל)
 
כיצד תתנהל הלמידה?
בתחילת כל סבב יצור המורה קשר עם תלמידי קבוצתו בווטסאפ או בזום, ישלח להם מקורות, משימות ומטלות לעבודה עצמית. במשך הסבב יהיה המורה זמין לקשר ולשאלות התלמידים.
כל מחנך ומחנכת יקבעו  שעת מחנך שבועית עם תלמידי כיתותיהם בכדי להמשיך עימם בשיח חינוכי וכדי לדרוש בשלומם. ...היועצות תהיינה זמינות אף הן ותקיימנה שעת קשר.
אנו קוראים לכם ההורים להיות מעורבים בלמידה, להכיר את מערכת השעות ולעודד את התלמידים ליטול בה חלק פעיל. המטלות שינתנו יכללו בחישוב ציוניהם של התלמידים. .."
 
___________

Powered by ActiveTrail